Zásady ochrany osobních údajů

I. Obecná ustanovení


1. Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují hlavní zásady a postup při shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů e-shopu www.cbdfinola.cz (dále jen “prodávající”) a zákazníka www.cbdfinola.cz (dále jen “kupující”).


2. Shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů Kupujícího je stanoveno těmito Zásadami ochrany osobních údajů, zákonem o právní ochraně osobních údajů Litevské republiky a dalšími právními předpisy.


3. Prodávající se řídí následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů:


3.1. Osobní údaje jsou shromažďovány pro definované a legitimní účely;
3.2. Osobní údaje jsou zpracovávány přesně a korektně.
3.3. Osobní údaje jsou zpracovávány zákonně, tj. pouze v případech, kdy:


3.3.1. subjekt údajů udělí souhlas, tj. souhlasí s dodržováním pravidel elektronického obchodu;
3.3.2. je uzavřena nebo plněna smlouva, je-li jednou ze smluvních stran subjekt údajů;
3.3.3. www.cbdfinola.cz je povinen zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem;
3.3.4. osobní údaje musí být zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu, který sleduje www.cbdfinola.cz nebo třetí strana, které jsou osobní údaje poskytovány, a pokud zájmy subjektu údajů nejsou důležitější.


3.4. Osobní údaje jsou průběžně aktualizovány.


3.5. Osobní údaje se neuchovávají déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.


3.6. Osobní údaje zpracovávají pouze zaměstnanci, kterým bylo toto právo uděleno.


3.7. Veškeré informace o zpracovávaných osobních údajích jsou důvěrné.


3.8. O zpracování osobních údajů je stanoveným postupem informován Státní úřad pro ochranu osobních údajů.


4. Používat e-mail. služby úložiště lze:


4.1. Všechny způsobilé fyzické osoby, které nejsou mladší 18 let;


4.2. nezletilé osoby ve věku od patnácti do osmnácti let – pouze se souhlasem rodičů, osvojitelů nebo opatrovníků, s výjimkou případů, kdy mají k dispozici vlastní výdělek nebo stipendium;


4.3. právnické osoby;


4.4. zplnomocnění zástupci všech výše uvedených osob.II. Shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů


5. www.cbdfinola.czrespektuje právo na soukromí každého Kupujícího. Osobní údaje Kupujícího (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další údaje uvedené v registračním formuláři e-shopu) jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s rokem 2018. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost 25. května. Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem:


5.1. jsme mohli vyřídit objednávky kupujícího na zboží;


5.2. vystavili finanční doklady;


5.3. řešili problémy související s prezentací nebo dodáním zboží;


5.4. plnili další smluvní závazky.


6. Při registraci na www.cbdfinola.cz musíte uvést podrobné a správné osobní údaje.


Při správě a uchovávání osobních údajů kupujícího www.cbdfinola.lt provádí organizační a technická opatření, která zajišťují ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, pozměněním, zveřejněním, jakož i před jakýmkoli jiným protiprávním zpracováním.


8. www.cbdfinola.com může využívat údaje, které se přímo nevztahují k osobě Kupujícího, pro statistické účely, tj. údaje o zakoupeném zboží. Tyto statistické údaje budou shromažďovány a zpracovávány tak, aby nedošlo k odhalení totožnosti Zákazníka nebo jiných osobních údajů, které by mohly být použity k identifikaci Zákazníka.


III. Předávání osobních údajů třetím stranám


9. Prodávající si vyhrazuje právo předávat informace třetím stranám:


9.1. pouze 5.3 tohoto dokumentu. k dosažení cílů uvedených v odst;


9.2. pouze v souladu s postupem stanoveným právními předpisy Litevské republiky.


IV. Změna nebo aktualizace osobních údajů


10. Kupující má právo změnit a/nebo aktualizovat údaje uvedené v registračním formuláři.


V. Předávání informací nebo reklamací


11. Kupující, který povolil zpracování svých osobních údajů, má právo požadovat změnu osobních údajů nebo pozastavení jejich zpracování, s výjimkou uložení, kdy jsou údaje zpracovávány v rozporu se zákonem.


12. Po obdržení žádosti kupujícího o zpracování osobních údajů prodávající poskytne kupujícímu odpověď nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti kupujícího. 13. Posuzovány budou pouze žádosti o zpracování osobních údajů, které budou podány písemně e-mailem. e-mail info@cbdfinola.cz


VI. Změna zásad ochrany osobních údajů


13. Prodávající je oprávněn částečně nebo úplně změnit Zásady ochrany osobních údajů, a to oznámením na e-mail. v obchodě.


14. Doplňky nebo změny Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění, tj. ode dne jejich zveřejnění prostřednictvím e-mail. v systému obchodu.